​Forretningsorden for Osted Idrætsforening

 1. Denne Forretningsorden gælder for alle afdelinger i Osted Idrætsforening og kan ændres på et hovedbestyrelsesmøde ved flertal.

  Medlemmer af Hovedbestyrelsen (HB)

 2. Hovedbestyrelsen (HB) består af den generalforsamlingsvalgte formand, kasserer og op til 3 medlemmer, samt afdelingsformænd fra hver     af de afdelinger, der er tilsluttet Osted Idrætsforening (OIF). ​Ændret så det stemmer med vedtægterne.

  ​​Hovedbestyrelsesmøder (HB-møder)

 3. HB er forpligtet til at afholde mindst 6 møder årligt. Derudover skal der afholdes møde, såfremt formand, eller tre medlemmer ønsker det.

 4. Formanden indkalder skriftligt med mindst 8 dages varsel til HB møde, dagsorden fremsendes senest 3 dage før.

 5. Sager, som HB-medlemmer ønsker behandlet på mødet, skal være meddelt formanden se­nest 6 dage før mødet.

 6. Presserende sager kan dog optages på selve mødet, såfremt den fremmødte beslutningsdygtige HB godkender det.

 7. Formanden sammen med kasserer eller næstformand er berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter skal forelægges på førstkommende HB møde.

 8. HB’s medlemmer har mødepligt til hovedbestyrelsesmøderne.

 9. HB-suppleanter er velkomne til at deltage i HB møder, men de har ikke stemmeret.

 10. HB er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer inkl. formand eller næstformand er til stede. Heraf skal dog mindst tre afdelingsformænd være til stede.

 11. Afdelingsbestyrelserne skal på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udpege en fast stedfortræder for formanden til hovedbestyrelsesmøder, dette skal meddeles HB på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

 12. Stedfortræderen har stemmeret i hovedbestyrelsen og skal indtræde på hovedbestyrelsesmøderne, såfremt afdelingsformanden er forhindret.

 13. Forfald meddeles formanden eller sekretæren.

 14. Beslutninger søges vedtaget ved forhandling eller ved simpelt flertal. Afstemning skal ske skriftligt, hvis et medlem ønsker det.

 15. Et på forhånd udpeget medlem af HB, leder forhandlingerne og afstemningerne. Mødelederen afgør, når en sag skal anses for at være uddebatteret.

 16. HB kan indkalde ikke-medlemmer til behandling af enkelte punkter på dagsorden.

 17. Sekretæren udarbejder forhandlings- og beslutningsreferat. Ethvert medlem er berettiget til, kort at få sin afvigende mening ført til protokol.

 18. Referat udsendes til HB medlemmer senest 10 dage efter mødet. Formand og sekretær opbevarer hver et ekstra eksemplar.

 19. Referater godkendes efter eventuelle ændringer på næste HB møde.

  Øvrige udvalg

 20. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige emner, der skal altid være mindst et HB medlem i et udvalg.

 21. ​HB fastlægger udvalgets opgaver og beføjelser og udvalgets HB medlem aflægger beretning ved hvert HB møde.

  Økonomi og regnskab

 22. OIF har udarbejdet en regnskabsinstruks som gælder for alle afdelinger.

 23. På afdelingsgeneralforsamlingerne forelægges årsregnskaber, budgetter og aktivitetsplaner.

 24. HB’s beretning, regnskab, budgetter og aktivitetsplaner behandles på sidste HB møde før generalforsamlingen.

 25. Udgifter til HB’s møder afholdes af hovedforeningen.

 26. Medlemmer af HB udover afdelingsformænd får refunderet forbrug på telefon og internet, samt administrative omkostninger i henhold til de af SKAT udarbejdede skattefri godtgørelser til ulønnede foreningsledere.

 27. Afdelingerne skal indberette medlemmerne til hovedafdelingen pr. 31. december. Indberetningen sker efter gældende regler fra kommune og landsorganisationer, og skal være hovedafdelingen i hænde senest 20. januar.

  OIF’s logo

 28. OIF’s farve er blå, (standard refleks blå), nummer RGB: 42,61,152

 29. ​OIF´s logo kan bruges på alle tryk (tøj, papir og andet hvor der bruges logo). Logoet skal være trykt i blå, sort eller hvid farve.

 30. Hovedafdelingen udarbejder en mailskabelon, der må bruges af hovedafdelingen og afdelingerne.

  Afdelingerne

 31. Afdelingerne afholder afdelingsbestyrelsesmøder i det omfang, der findes behov i den enkelte afdeling.

  Ekstern kommunikation

 32. Alle henvendelser til offentlige myndigheder, landsorganisationer og Lejre Idrætsunion (LIU), foretages af formanden for hovedbestyrelsen, bortset fra idrætsresultater, turne­ringsplaner og lignende. Formanden skal så vidt muligt fremlægge henvendelsen til behandling i HB før afsendelse.

  OIF Støtte

 33. Drives af hovedforeningen og ansøgninger om tilskud eller støtte sendes til formanden for hovedbestyrelsen. Ansøgningerne bliver forelagt HB der træffer en afgørelse.

 34. Ansøgningsskema ligger på www.oif.dk.

  Etiske regler

 35. Alle OIF´s medlemmer skal efterleve foreningens etiske retningslinjer herunder overholde reglerne vedrørende børneattester. Reglerne ligger på www.oif.dk.

Vedtaget af OIF’s hovedbestyrelse på HB møde den 11. maj 2020.

Følg Osted Idræt på Facebook