Vedtægter for Osted Idrætsforening - Stiftet 4. juni 1914

§ 1 NAVN OG HJEMSTED:

a. Foreningens navn er Osted Idrætsforening, herefter OIF.

b. OIF er stiftet 4. juni 1914.

c. Foreningen har hjemsted i Osted, Lejre Kommune.

§ 2 FORMÅL:

OIF har til formål at forestå frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, herunder idrætsaktiviteter, samt fremme interessen herfor.

§ 3 ORGANISATION:

a. OIF består af en hovedafdeling, samt afdelinger for hver idrætsgren.

b. OIF er tilsluttet Lejre Idrætsunion (LIU), de respektive landsorganisationer og specialforbund svarende til foreningens aktiviteter.

c. Hovedafdelingen forestår alle forhandlinger med offentlige myndigheder.

§ 4 MEDLEMMER:

a. Enhver person, der tilslutter sig OIFs formål og afdelingernes retningslinjer samt respekterer og overholder foreningens etiske retningslinjer, kan optages som medlem i foreningen.

b. Medlemskabet kan være aktivt eller passivt.

c. Udmeldelse kan ske med udløbet af en kontingentperiode.

d. Kontingentrestance udover 6 mdr. meddeles til OIFs øvrige afdelinger, som omgående skal hindre de pågældende i at dyrke idræt eller deltage i arrangementer mv. i foreningen, indtil det skyldige kontingent er indbetalt.

e. Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere et medlem, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter

f. Bestyrelsen kan på eget initiativ, eller efter indstilling udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer udnævnt af OIF er kontingentfri i hele OIF medens æresmedlemmer udnævnt af en afdeling er kontingentfri i den afdeling udnævnelsen er sket.

§ 5 GENERALFORSAMLINGEN:

a. Hovedafdelingens generalforsamling er OIFs øverste myndighed.

b. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen påOIFs Hjemmesidesenest 4 uger før. Samtidigt bekendtgøres funktioner og respektive navne på de personer, der er på valg.

c. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

d. Adgang til og taleret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, forældre til medlemmer under 16 år samt gæster inviteret af bestyrelsen.

e. Stemmeret på generalforsamlingen har hovedbestyrelsesmedlemmer og 5 delegerede fra hver afdeling. De delegerede vælges på afdelingens generalforsamling.

f. Valgbar til hovedbestyrelsen er ethvert medlem af OIF over 18 år.

g. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af kontingentstørrelse for:

a. Passive medlemmer til godkendelse.

b. Afdelinger til godkendelse.

6. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til:

a. Revideret aktivitetsplan og budget for indeværende år til godkendelse.

b. Aktivitetsplan og budget for det kommende år til godkendelse.

7. a. Valg af formand (i ulige årstal).

b. Valg af kasserer(i lige årstal).

c. Valg af 1-2 medlemmer til hovedbestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, begge for alle afdelinger i foreningen.

X. Eventuelt.

Rækkefølgen skal være i ovenstående nummerorden, dog således at punktet ”Eventuelt” er sidst på dagsordenen.

h. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke må være medlem af foreningens bestyrelse.

i. Afstemningsmetoder bestemmes af dirigenten. Valg til bestyrelsen skal være skriftligt, såfremt der er mere end én kandidat, ligesom skriftlig afstemning foretages på forlangende.

j. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, se dog §§ 8, 10, 11 og A6.

k. Kan et punkt på generalforsamlingen ikke behandles færdigt fortsætter generalforsamlingen med næste punkt. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. § 5L og for afdelingerne § A5, hvor det ikke færdiggjorte punkt tages op.

l. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæring herom.

Begæring kan fremsættes af enten hovedbestyrelsen, én afdelings bestyrelse, hovedafdelingens formand eller et flertal af de på hovedafdelingens generalforsamling valgte medlemmer af hovedbestyrelsen.

Om indvarslingsmåde og afholdelse gælder bestemmelser som ved ordinær generalforsamling.

På indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal det tydeligt fremgå hvilke emner der skal behandles.

§ 6 BESTYRELSEN:

a.​Bestyrelsen består af den generalforsamlingsvalgte formand, kasserer og mindst 2 og højst

4 medlemmer, samt afdelingernes formænd, som danner hovedbestyrelsen.

b. De valgte på hovedgeneralforsamlingerne vælges for 2 år af gangen. Formand vælges i ulige årstal og kasserer vælges i lige årstal.

Afdelingernes formænd vælges på afdelingernes generalforsamling.

c. Afdelingsbestyrelserne skal udpege en fast stedfortræder for formanden til hovedbestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Stedfortræderen har stemmeret og skal indtræde, såfremt formanden er forhindret.

d. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamling.

e. Hvert år vælges to suppleanter for et år på generalforsamlingen.

f. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

g. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

h. Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger.

i. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer. Der skal altid være mindst ét bestyrelsesmedlem i et udvalg.

j. Foreningen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt anden gældsætning kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7 ØKONOMI OG REGNSKAB:

a. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

b. Kontingentstørrelse for aktive og passive medlemmer fremlægges på den enkelte afdelings generalforsamling til godkendelse.

Kontingentstørrelse for afdelingerne samt passive medlemmer af hovedafdelingen fremlægges på hovedgeneralforsamlingen til godkendelse.

c. Bestyrelsen kan disponere over foreningens midler, herunder køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, i henhold til det på generalforsamlingen godkendte budget.

d. OIFs regnskab og status skal senest 4 uger før generalforsamlingen afgives til revisorerne.

Afdelingernes regnskab og status skal senest 2 uger før generalforsamlingen afgives til revisorerne

e. Det reviderede regnskab skal fremlægges til medlemmernes gennemsyn senest 8 dage før generalforsamlingen.

f. Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, dog således at en revisor er på valg hvert år. En kasserer kan ikke samtidig være revisor i OIF.

Revisorsuppleanter vælges for ét år.

g. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

h. Revisorerne udarbejder hvert år en revisionsmappe, indeholdende afdelingernes og hovedafdelingens regnskaber samt revisorernes kommentar til regnskaberne.​

§ 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Ændring i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.

§ 9 OPTAGELSE AF NYE AFDELINGER:

Nye afdelinger kan etableres på bestyrelsens initiativ. Optagelse af andre foreninger som en eller flere nye afdelinger skal godkendes af en generalforsamling.

§ 10 EN AFDELINGS UDMELDELSE AF OIF:

a. En afdeling tilsluttet OIF kan med l års varsel skriftligt udmelde sig af OIF for fortsættelse som selvstændig forening i samme idrætsgren. Udmeldelse kan dog kun ske til et regnskabsårs udløb.

b. Udmeldelsen skal være vedtaget af den pågældende afdeling på 2 på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 2/3 ja -stemmer blandt de fremmødte. Der skal hengå mindst en måned mellem de omtalte generalforsamlinger.

c. Ved udtræden af OIF fraskriver den pågældende afdeling sig sin andel i hovedkassens midler, det være sig kontanter, indestående i bank og værdipapirer, fonds, fast ejendom eller lignende. Den udtrædende afdelings egne midler og aktiver overgår derimod til den nystartede forening.

§ 11 FORENINGENS OPLØSNING:

Bestemmelse om opløsning af OIF kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de stemmeberettigede skal være til stede, og hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med forannævnte kvalificerede majoritet uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede delegerede.

På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

Afdelingerne kan ved OIFs opløsning fortsætte som selvstændige foreninger.

Afdelingernes bestyrelser skal indkalde til generalforsamling med stiftelse af selvstændig forening som hovedpunkt på dagsordenen. Afdelingens aktiver vil overgå til den nystartede forening.

AFDELINGERNES VEDTÆGTER

Forannævnte §§ 1-7, dog ikke § 6 a, er gældende for afdelingerne, idet nedennævnte §§ Al-A6 supplerer på specielle afdelingers forhold.

I §§ 1-7 erstattes "foreningen" med "afdelingen".

§ A1 AFDELINGENS NAVN:

Den enkelte afdelings navn er OIF tilføjet XXX-afdeling, afhængig af den pågældende idrætsaktivitet.

§ A2 AFDELINGENS FORMÅL:

a. Afdelingens formål er at varetage den pågældende idrætsgrens interesser under hensyn til OIFs formål.

b. Motionsafdelingens formål er desuden at fungere som en serviceafdeling for de øvrige afdelinger, således at en afdeling kollektivt kan købe tid i Motionsafdelingen i forbindelse med sæsonstart og genoptræning efter nærmere aftale med Motionsafdelingens bestyrelse.

c. Motionsafdelingen kan ikke sælge timer til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner.

§ A3 AFDELINGENS BESTYRELSE:

a. Afdelingen ledes af den generalforsamlingsvalgte formand, kasserer og mindst 3 og højst 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år af gangen.

b. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 4 uger efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og stedfortræder for formanden til hovedbestyrelsesmøderne.

c. Udtræder et bestyrelsesmedlem mellem to generalforsamlinger indtræder suppleanten straks.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde der afholdes senest 14 dage efter.

På førstkommende generalforsamling er de konstituerede personer på valg.

§ A4 GENERALFORSAMLINGEN:

a. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

b. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Generalforsamlingen indvarsles af hovedbestyrelsen på OIFs Hjemmeside medio januar, hvor det bekendtgøres at dagsorden er ifølge vedtægterne.

c. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

d. Stemmeret har afdelingens aktive og passive medlemmer over 16 år samt én forældre/værge til hvert aktivt medlem under 16 år.

Hver forælder/værge har dog maksimum én stemme. For medlemmer i kontingentrestance bortfalder stemmeretten.

e. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 16 år. Dog skal formand og kasserer være mindst 18 år.

f. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af kontingentstørrelse for aktive og passive medlemmer til godkendelse.

6. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til:

a. Aktivitetsplan og budget for indeværende år til godkendelse.

b. Budget for det kommende år til godkendelse.

7. Valg af formand (i lige år). Valg af kasserer (i ulige år).

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af 2 suppleanter.

10. Meddelelser fra repræsentanten for OIFs hovedbestyrelse.

11. Valg af delegerede til hovedafdelingens generalforsamling.

X. Eventuelt.

Rækkefølgen skal være i ovenstående nummerorden, dog således at punktet ”Eventuelt” er sidst på dagsordenen.

g. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke må være medlem af afdelingens bestyrelse.

§ A5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

a. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt bestyrelsen eller mindst l/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder derom og skal finde sted senest 4 uger efter begæring.

b. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen i en lokal avis senest 14 dage før. På indkaldelsen skal det tydeligt fremgå hvilke emner der skal behandles.

c. Ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme bestemmelser, som gælder for den ordinære generalforsamling i afdelingen.

§ A6 AFDELINGENS OPLØSNING:

Såfremt afdelingen opløses, kan dette kun ske ved indkaldelse til en generalforsamling med dette formål, og hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede i afdelingen skal give møde.

Til opløsning af afdelingen kræves 3/4 ja-stemmer blandt de fremmødte.

Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede ikke giver møde til denne første generalforsamling, kan der indkaldes til en ny med 14 dages varsel, og denne generalforsamling er så beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Såfremt en afdeling opløses, skal alle aktiver i afdelingen deponeres i OIFs hovedbestyrelse og skal henstå i 5 år. Indenfor denne periode kan frigivelsen af midlerne ske til en nydannet afdeling i samme idrætsgren. Først efter 5 års forløb kan OIFs hovedbestyrelse anvende aktiverne til andre formål.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Således vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 30. september 1986.

Ændringer vedtaget på ordinære generalforsamlinger i 1989, 1990, 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2013, 2016, 2017 og 

20. april 2018 

Se hovedbestyrelsen her.

Følg os på

Facebook

Foreningen

Osted Idrætsforening

CVR: 26220017

Ostedhallen & Billardlokalerne

Langetoften 25, Osted
​4320 Lejre

Idrætsanlægget

Engtoften 26, Osted
​4320 Lejre